Udsigtstårnet

På det højeste punkt i skoven (69 meter) - som i øvrigt er det næsthøjeste punkt i den oprindelige Holstebro Kommune (efter kommunesammenlægningen i 1970) – er der placeret et udkigstårn. Det er det fjerde tårn i rækken at udsigtstårne.

 

Beslutningen om at rejse et tårn i plantagen blev truffet på en generalforsamling i 1900, hvor det i beslutningsprotokollen står: ”Det overdrages Bestyrelsen at rejse en Forhøjning på et Punkt i Plantagen i forhold til de Midler der kan disponeres over”.  

 

Det blev opført af træ ligesom det tårn, der står der i dag - dog ikke nær så højt.
 

Vejr og vind sled ubønhørligt på tårnets konstruktion og i februarstormen i 1934 var det slut, så på generalforsamlingen på Højskolehjemmet i Holstebro samme år var man "stemt for, at der igen blev rejst et Taarn og henstillede til Bestyrelsen at tage Sagen under Overvejelse" - som der står i forhandlingsprotokollen. 

 

         
 

Det andet tårn var oprindeligt et møllestativ konstrueret i jern, og hvor der øverst oppe var monteret en platform med et rækværk af stålrør og trådnet omkring.

 

På bestyrelsesmødet i april 1934 "blev der forhandlet med Gaardejer Frandsen, Hjerm om Køb af et ham tilhørende Jernstativ (til Vindmotor). Stativet blev Købt for at benyttes til Opførelse af et Udsigtstårn"

 

Vejrliget satte også sit præg på dette udsigtstårn, så på et tidspunkt var stålrørene og trådnettet omkring platformen så gennemtærede, at det ikke længere var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at vove sig øverst op i tårnet.

Da også mange af trappetrinene efterhånden var i en meget dårlig stand, blev man derfor nødsaget til i en længere periode at spærre for adgangen til tårnet - en situation, som naturligvis ikke var holdbar i længden. Der var behov for at få tårnet udskiftet. 

 

 
         
 

Da selskabets økonomi var meget anstrengt og opførelsen af et udsigtstårn jo var lidt af en bekostelig affære, ansøgte bestyrelsen for Sir Lyngbjerg i 1974 Holstebro Kommune om økonomisk støtte til opførelsen af et nyt udsigtstårn.

Heldigvis var kommunen meget imødekommende og bevilgede 29.269,80 kr. til formålet med den tilføjelse, "at yderligere tilskud herefter ikke kan påregnes".

 

I bevillingsskrivelsen stod der afsluttende, "at det endvidere er en forudsætning for bevillingen, at selskabet overtager vedligeholdelsen af tårnet"

 

Tårnet blev fremstillet af smeden i Naur, Kresten Brødbæk Christensen, og udført i svær jern med en højde på 13 en halv meter.

Den nederste del af tårnet blev først sat på plads godt forankret i fire sokler på hver 120 x 120 centimeter.

Den øverste del blev til sidst hejst op ved hjælp af en stor kran, således tårnet kunne indvies den 21. december 1974.

 

Heller ikke dette tårn kunne holde til det barske vejrlig, så en udskiftning blev nødvendig.

 
   
         
 

Det fjerde - og foreløbige sidste i rækken af tårne - er en ca. 14 meter høj trækonstruktion med trapper af stål udført af tømremester Orla Jensen, Vejrum.

 

Opførelsen af tårnet, som kostede ca. 105.000 kr., er betalt af Holstebro Kommune, og det er også kommunen, der nu vedligeholder tårnet.

 

Tårnet blev indviet af borgmester Kurt Nygård den 20. august 1998 under overværelse af bl.a. en større børneflok fra bl.a. børneinstitutionen "Lyngbjerghus".

 

Ved tårnets fod er der opsat et skilt, hvor der bl.a. står, at enhver brug af tårnet sker på eget ansvar, og at det ikke må anvendes til repelling eller anden form for klatring, uden der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse fra Holstebro Kommune, Skov- og Naturafdelingen. 

 

 
         
 

Foto:

Det første tårn stammer fra et prospektkort.

Det andet tårn er den 28.11.2006 "venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune" for et gebyr på 137,50 kr.

Det tredje tårn: Richard Nielsen: 

Det fjerde tårn: Peter Godrim

 
 

 

Siden er sidst opdateret 29.11.2006